Regulamin

Regulamin fitjob

I. DEFINICJE
1. Student – osoba fizyczna (czyli „Ty”) będąca studentem (do 26 roku życia) lub uczniem (od 15 roku życia), korzystająca z Aplikacji na zasadach określonych w Regulaminie w celu zawarcia Umowy Zlecenia umożliwiającej realizację Zleceń w ramach swojej aktywności gospodarczej lub zawodowej;
2. Pracodawca – podmiot, na rzecz którego Zlecenie ma być realizowane, będący pracodawcą użytkownikiem Studenta w rozumieniu ustawy ZPT;
3. Dane Niedozwolone – treści zakazane przez obowiązujące przepisy prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności treści pornograficzne, treści związane z propagowaniem przemocy i nienawiści, treści drastyczne, a także treści powszechnie uznawane za obraźliwie, naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa autorskie lub prawa innych osób, których udostępnianie w ramach Aplikacji jest niedozwolone;
4. Wniosek – formularz poprzez który Student może zmienić lub uzupełnić swoje dane, w szczególności wymienione w pkt XV.3 Regulaminu, a także przekazać Organizatorowi informacje o posiadanych lub uzyskanych kompetencjach;
5. Formularz Rejestracyjny – formularz wypełniany przez Student podczas procesu rejestracji celem założenia Konta w Aplikacji, w którym Student podaje: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email oraz akceptuje Regulamin;
6. Kodeks Cywilny – – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.);
7. Konto – dostępne dla Studenta po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Aplikacji, za pośrednictwem którego Student wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Aplikacji, a także wykonuje działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Aplikacji;
8. Konto Bankowe – wskazany przez Studenta rachunek bankowy Studenta, na który
Organizator przekazuje Wynagrodzenie Studenta;
9. Login – unikalny i niepowtarzalny identyfikator Studenta w Aplikacji, będący adresem email, z którego korzysta Student;
10. Ocena – zapisywana na Koncie Studenta jednostka liczbowa z przedziału 1 – 5, którą otrzymuje Student od Pracodawcy za wykonanie poszczególnego Zlecenia, przy czym ocena 1 jest oceną najniższą i świadczy o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu Zlecenie, a ocena 5 jest oceną najwyższą, świadczącą o idealnej realizacji Zlecenia i najwyższej jakości usług świadczonych przez Studenta na podstawie Umowy Zlecenia;
11. Okres Umowy – okres obowiązywania Umowy Zlecenia wynoszący 12 pełnych miesięcy kalendarzowych i trwający od dnia przyjęcia pierwszego Zlecenia przez (dzień zawarcia Umowy Zlecenia) przez 12 pełnych miesięcy od tego dnia. W momencie ukończenia 26 roku życia Studnet przestaje mieć dostęp do Zleceń i nie może dłużej korzystać z platformy Fitjob;
12. Organizator – spółka Fitjob Sp. z o.o. z siedzibą w (05-510) Konstancin-Jeziorna, ul. Wierzbnowska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000814945, NIP: 1231455310, REGON: 384915408, o kapitale zakładowym w wysokości 40 000 zł wpłaconym w całości, będąca agencją pracy tymczasowej działającą na podstawie art. 18 i nast. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.) wpisaną do Rejestru Agencji Zatrudnienia w województwie mazowieckim pod numerem 23275;
13. Pliki cookie („ciasteczka”) – pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera lub na urządzeniu mobilnym użytkownika w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez niego w Aplikacji;
14. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia Usług elektronicznych przez Organizatora na rzecz Studentów, w szczególności zasady funkcjonowania Aplikacji, a także określający zasady zawierania Umów Zlecenia oraz szczegółowe warunki wykonywania Zleceń, rodzaje statusów Studentów, zasady Oceny Studentów, zasady przetwarzania danych osobowych – będący regulaminem w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem fitjob.pl/regulamin;
15. Rozporządzenie UE – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);
16. Aplikacja – system informatyczny opracowany przez Organizatora umożliwiający Studentom korzystanie z Usług elektronicznych oraz oferujący opisane w Regulaminie funkcjonalności, w szczególności umożliwiający zawieranie Umów Zlecenia oraz wybór Zleceń do realizacji, składający się z Aplikacji internetowej zamieszczonego w domenie fitjob.pl oraz z Aplikacji mobilnej służącej do korzystania z tego systemu informatycznego na urządzeniach mobilnych;
17. Status Studenta (Status) – status osoby będącej Studentem (wiek poniżej 26 lat) lub uczniem (wiek od 15 lat), posiadającej ważną legitymację potwierdzającą swój status.
18. Stawka za wykonanie Zlecenia – kwota przysługująca Studentowi za zrealizowanie poszczególnego Zlecenia na rzecz Pracodawcy, prezentowana mu w propozycji wykonania Zlecenia i wypłacana na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
19. Umowa Ramowa (Bazowa) – umowa regulująca zasady korzystania z Aplikacji oraz Usług elektronicznych oraz określająca zasady zawierania Umów Zlecenia i współpracy przy realizacji Zleceń, zawierana między Organizatorem a Studentem z chwilą założenia Konta w Aplikacji;
20. Umowa Zlecenia – umowa prawa cywilnego zawarta między Organizatorem a Studentem za pośrednictwem Aplikacji, na podstawie której Student świadczy w Okresie Umowy pracę tymczasową w postaci Zleceń realizowanych na rzecz Pracodawców, podlegająca przepisom Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy ZPT;
21. Usługi elektroniczne – usługi świadczone Studentom przez Organizatora drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z wykorzystaniem Aplikacji, polegające w szczególności na utrzymywaniu Kont Studentów w Aplikacji, prezentacji Studentom Zleceń do wykonania, umożliwieniu zawierania Umów Zlecenia, umożliwieniu wyboru i przyjęcia Zleceń, umożliwieniu przyznawania Studentom ocen;
22. Usługi Pracodawcy– usługi stanowiące rodzaj pracy tymczasowej, o której mowa w art. 2 pkt 3 Ustawy ZPT, świadczone przez Studenta na rzecz Pracodawców, jako pracodawców użytkowników, zgodnie z Regulaminem i na podstawie Umowy Zlecenia oraz realizowanych na jej podstawie Zleceń, podejmowane doraźnie i – z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dotyczących koniecznej aktywności Studenta – w dowolnym momencie obowiązywania Umowy Zlecenia, na podstawie samodzielnej decyzji Studenta, za których wykonanie przysługuje Studentowi Wynagrodzenie będące sumą Stawek za wykonanie Zlecenia proponowanych w Aplikacji i akceptowanych w momencie przyjęcia kolejnych Zleceń;
23. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. Poz. 123, ze zm.);
24. Ustawa ZPT – ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 594 ze zm.);
25. Wymagania Specjalne – wymagane dla realizacji Zlecenia kompetencje, uprawnienia, doświadczenie lub inne wymagania, których spełnienie konieczne jest dla podjęcia Zlecenia (np. w zakresie dysponowania orzeczeniem lekarskim do celów sanitarno- epidemiologicznych warunkującym realizację Zleceń w gastronomii);
26. Wynagrodzenie – całość wynagrodzenia przysługującego Studentowi na podstawie Umowy Zlecenia za wykonane na jej podstawie Zlecenia, stanowiące sumę Stawek za wykonanie Zleceń;
27. Zlecenie – podejmowane przez Studenta w celu świadczenia Usług na podstawie Umowy Zlecenia czynności, opisane szczegółowo w treści propozycji realizacji Zlecenia na rzecz Pracodawców, wykonywane nieprzerwanie w ciągu jednego dnia i nie dłużej niż przez 12 godzin;
28. Zawieszenie Konta – zawieszenie świadczenia przez Organizatora Usług elektronicznych na rzecz Studenta, w tym nie prezentowanie Studentowi Zleceń do wykonania oraz uniemożliwienie Studentowi ich realizacji, przez czas dowolnie ustalony przez Organizatora.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i definiuje zasady świadczenia Usług elektronicznych, w tym prawa i obowiązki Studentów oraz Organizatora, a także określa zasady zawierania Umów Zlecenia, szczegółowe warunki wykonywania Zleceń, a także zasady przetwarzania danych osobowych Studentów oraz zasady rozwiązania Umowy Ramowej i Umowy Zlecenia.
2. Usługi elektroniczne świadczone są nieodpłatnie i w języku polskim. W języku polskim
zawierane są też Umowy Ramowa i Zlecenia.
3. Ze względu na to, że Usługi elektroniczne kierowane są do Studentów zamierzających realizować Usługi Studenta w ramach swojej aktywności gospodarczej lub zawodowej, do niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania przepisy dotyczące umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego. Wyłącza się zastosowanie przepisów art. 66¹ § 1, 2 i 3 Kodeksu Cywilnego.
4. Z zastrzeżeniem pkt II.6 poniżej, warunkiem rozpoczęcia skorzystania z Usług
elektronicznych przez Studenta jest w szczególności:
4.1. zapoznanie się przez niego z treścią Regulaminu, udostępnionego mu nieodpłatnie przed zawarciem Umowy Ramowej i akceptacja jego treści w procesie rejestracji w Aplikacji;
4.2. wypełnienie Formularza Rejestracyjnego w celu założenia Konta w Aplikacji oraz podanie wszystkich wymaganych danych
4.3. wypełnienie Wniosku w Aplikacji w celu weryfikacji Statusu Studenta oraz maksymalne dopasowanie Zleceń do każdego Studenta
5. Zakazane jest tworzenie przez Studenta Konta i korzystanie z Aplikacji w celach innych niż dozwolone niniejszym Regulaminem, w szczególności w celach mogących służyć dokonaniu czynów nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., Poz. 1010 ze zm.), kopiowania danych, metod, grafik i innych składowych Aplikacji.
6. Możliwość świadczenia Zleceń uzależniona jest do zawarcia Umowy Zlecenia z Organizatorem. Dodatkowo możliwość przyjęcia niektórych Zleceń uzależniona być może od podania przez Studenta wymaganych przez przepisy lub Pracodawcy danych lub złożenia dodatkowych oświadczeń i przedstawienia dokumentów oraz pozytywnego wyniku dokonanej przez Organizatora weryfikacji spełniania przez Studenta Wymagań Specjalnych.
7. Rejestracja oraz korzystanie z Aplikacji są bezpłatne. Jednakże w związku z koniecznością zainicjowania połączenia internetowego w celu korzystania przez Studenta z Aplikacji, w tym w szczególności w celu zawarcia Umowy Zlecenia i przyjęcia na jej podstawie Zleceń, operator zapewniający Studentowi połączenie internetowe może naliczyć opłatę za transmisję danych zgodną z cennikiem tego operatora. Organizator nie ponosi kosztów dostępu do Internetu związanych z uczestnictwem Studenta w Aplikacji.
8. Korzystanie przez Studenta z Aplikacji jest całkowicie dobrowolne. Student może w dowolnej chwili zrezygnować z dalszej współpracy przy zachowaniu określonej Regulaminem procedury i zażądać usunięcia jego danych ze zbioru danych administrowanego przez Organizatora, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału XV Regulaminu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwoju Aplikacji oraz oferowania zmian w zakresie
świadczonych Usług elektronicznych.
10. Student zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
11. Zakazane jest korzystanie przez Studenta z Usług elektronicznych w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
12. Zakazane jest dostarczanie przez Studenta danych nieprawdziwych, niepełnych lub Danych
Niedozwolonych.
13. Organizator zapewnia Studentom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia UE na zasadach opisanych w Rozdziale XV Regulaminu.

III. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Aplikacji, Student powinien dysponować:
1.1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
1.2. przeglądarką Firefox 8.0 lub nowszą, Chrome 11 lub nowszą, Internet Explorer 8 lub nowszą, Safari 5.1.7 lub nowszą albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.
2. Korzystanie z Aplikacji może być uzależnione od uruchomienia skryptów Java Script lub wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1954 ze zm.) oraz wyłączenia blokady „wyskakujących okien” i adblocków, tj. programów blokujących pojawianie się reklam.
3. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Aplikacji i świadczenie Usług elektronicznych w trakcie obowiązywania Umowy Ramowej.
4. Konieczne oraz okresowe przerwy techniczne, w czasie których w Aplikacji wprowadzane będą wymagane zmiany, bądź też mające na celu modernizację Aplikacji, będą w miarę możliwości przeprowadzane w porze nocnej, przy jak najmniejszej uciążliwości dla Studentów.
5. Wstrzymanie świadczenia Usług elektronicznych z powodu wystąpienia okresowej przerwy technicznej, w szczególności, ale nie jedynie, zaistniałej z przyczyn, o których mowa w punkcie III.4 Regulaminu, nie będzie traktowane jako niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie Umowy Ramowej przez Organizatora.

IV. REJESTRACJA W APLIKACJI I ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ
1. Organizator i Student zawierają Umowę Ramową w drodze elektronicznej, z wykorzystaniem funkcjonalności Aplikacji, w wyniku wypełnienia przez Studenta Formularza Rejestracyjnego udostępnionego w Aplikacji oraz złożenia przez Studenta oświadczenia o akceptacji postanowień Regulaminu.
2. Student, wypełniając Formularz Rejestracyjny i Wniosek, zobowiązany jest do podania wszystkich danych i informacji wymaganych przez Organizatora, zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym.
3. Organizator dokonuje weryfikacji poprawności oraz prawdziwości oświadczeń i danych podanych przez Studenta. Organizator uprawniony jest do niezawierania Umowy Zlecenia ze Studentem w okresie weryfikacji, o której mowa w zdaniu powyższym.
4. W celu weryfikacji prawdziwości i poprawności podanych danych Student przedstawia Organizatorowi skan/zdjęcie ważnej legitymacji studenckiej lub legitymacji szkolnej potwierdzające dane oraz składane w toku rejestracji oświadczenia. Student będzie miał możliwość wstawienia skanu bądź zdjęcia za pośrednictwem Aplikacji w momencie składania Wniosku. Student wyraża zgodę na pozyskanie przez Organizatora kopii dokumentów w celu weryfikacji danych, a Organizator zapewnia bezpieczeństwo i poufność przesyłania danych, a także po weryfikacji zobowiązuje się niezwłocznie usunąć z systemu wszelkie posiadane skany.
5. Organizator nie dokonuje wymaganych prawem zgłoszeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego, ze względu na zwolnienie z ZUS dla studentów oraz uczniów do 26 roku życia, a także zwolnienie z PIT dla młodych osób do 26 roku życia. Korzystać z Aplikacji mogą jedynie osoby spełniające kryteria do zwolnienia z ZUS oraz PIT, dzięki czemu Aplikacja oferuje jedynie Zlecenia z minimalną stawką 17 zł/h, a często wyższą.
6. W przypadku przesłania skanu lub zdjęcia dokumentu w celu weryfikacji danych, Organizator zastrzega sobie prawo zakwestionowania podanych danych i oświadczeń oraz zażądania przedstawienia Organizatorowi oryginałów wymaganych dokumentów. Skan bądź zdjęcie mogą być również wymagane do potwierdzenia odpowiednich Wymagań Specjalnych, takich jak książeczka sanepidu lub prawo jazdy. Student akceptując Zlecenie, w którym podane są odpowiednie Wymagania Specjalne oświadcza, że owe wymagania spełnia. W wypadku jeśli Student nie spełnia wymagań (m.in. ma przeterminowany dokument/badania, brak odpowiedniej znajomości języka) do danego Zlecenia, a takie Zlecenie przyjął, wówczas stanowi to podstawę do niewypłacenia Studentowi wynagrodzenia, a także Student zobowiązuje się do pokrycia kar powstałych na skutek nieprawdziwego oświadczenia.
7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Studenta określa Rozdział XIV Regulaminu.
8. Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego i wysłaniu go przez Studenta do Organizatora, Organizator zakłada dla Studenta Konto w Aplikacji. W momencie założenia Konta między Organizatorem a Studentem dochodzi do zawarcia Umowy Ramowej.

V. KONTO STUDENTA
1. Indywidualnymi cechami Konta jest Login (e-mail) oraz hasło. Student jest odpowiedzialny za utrzymywanie ich w tajemnicy. W przypadku ich utraty przez Studenta, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki tego zdarzenia. W przypadku utraty hasła lub potrzeby jego zmiany Student może odzyskać hasło za pośrednictwem Aplikacji lub kontaktując się z Organizatorem na adres [email protected]
2. Zakazane jest posługiwanie się oprogramowaniem lub sprzętem pozwalającym na korzystanie przez Studenta z więcej niż jednego Konta w Aplikacji. W szczególności dotyczy to oprogramowania lub sprzętu pozwalającego na automatyczne zakładanie nowego Konta.
3. Każdy Student może mieć tylko jedno Konto. W przypadku posiadania przez Studenta więcej niż jednego Konta, Organizator upoważniony jest do rozwiązania Umowy Zlecenia oraz Umowy Ramowej zgodnie z pkt XI.2 Regulaminu.
4. Studenci mogą dokonać poprzez swoje Konto wyboru aglomeracji, w której chcą realizować Usługi. Na podstawie posiadanego doświadczenia, zainteresowań i preferencji, a także posiadanych Umiejętności Specjalnych – nasz unikalny algorytm będzie przesyłał na Aplikację Studenta najbardziej dopasowane Zlecenia.
5. Na Koncie Studenta zapisane są wszystkie dane i informacje objęte oświadczeniami Studenta składanymi podczas rejestracji i później. Konto Studenta umożliwia Studentowi zmianę wybranych danych. W przypadku zmiany danych i informacji dotyczących Studenta odpowiednie zastosowanie znajduje pkt IV.2 – IV.7 Regulaminu. Student chcąc zmienić dane, których nie można zmienić w Aplikacji (np. adres e-mail) może napisać na [email protected]
6. Student zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora o każdej zmianie w zakresie jego danych udostępnionych Organizatorowi podczas zawierania Umowy Ramowej, wskazanych w Formularzu Rejestracyjnym lub Wniosku oraz wszelkich innych danych przekazanych Organizatorowi podczas korzystania z Aplikacji. Spełnienie tego obowiązku następuje poprzez aktualizację danych w aplikacji lub wysłanie wiadomości na [email protected]
7. Konto Studenta umożliwia dostęp do informacji o zawartych przez Studenta Umowach Zlecenia, przyjętych w ramach Umowy Zlecenia Zleceniach oraz do Regulaminu.

VI. PROPOZYCJE REALIZACJI ZLECEŃ
1. Organizator prezentuje Studentom w Aplikacji indywidualnie dopasowane Zlecenia, które Studenci mogą przyjąć do wykonania w ramach świadczonych Usług w celu powiększenia Wynagrodzenia o Stawkę za wykonanie Zlecenia. Warunkiem przyjęcia Zlecenia przez Studenta, który nie ma zawartej z Organizatorem Umowy Zlecenia jest zawarcie takiej umowy zgodnie z postanowieniami Rozdziału VII Regulaminu. Student może przyjąć do realizacji jedynie takie Zlecenie, którego akceptację umożliwia mu Aplikacja. Po akceptacji Zlecenia unikalny algorytm fitjob w ciągu 2 godzin wybiera najlepszego kandydata do danego Zlecenie (w sytuacji, gdy do Zlecenia zgłosił się więcej niż jeden Student).
2. W przypadku akceptacji Zleceń, które odbywają się w tym samym czasie – w momencie potwierdzenia uzyskania jednego ze Zleceń, system nie pozwoli na udział w rekrutacji na drugie Zlecenie.
3. Organizator będzie prezentował Studentom jedynie te Zlecenia, których Wymagania Specjalne są spełnione przez Studenta. Student ma możliwość dodawania swoich Wymagań Specjalnych w Aplikacji w zakładce „Mój profil”, co sprawi, że będzie on otrzymywał większy wybór Zleceń.
4. W zależności do specyfiki i wymagań dotyczących danego Zlecenia, propozycje jego przyjęcia kierowane są poprzez Aplikację wyłącznie do tych Studentów, którzy posiadają aktywne Konto w Aplikacji oraz mogą podjąć się realizacji Zlecenia zgodnie z obowiązującym prawem oraz Wymaganiami Specjalnymi.
5. Organizator prowadzi dla każdego Studenta ewidencję Umów Zlecenia i realizowanych na ich podstawie na rzecz danego Pracodawcy Zleceń oraz pracy i pracy tymczasowej zrealizowanej bez pośrednictwa Organizatora w okresie 36 miesięcy przed planowanym dniem rozpoczęcia wykonywania Zlecenia (na podstawie oświadczeń Studenta oraz przedstawionej przez niego dokumentacji, a także danych dotyczących Zleceń realizowanych za pośrednictwem Organizatora) pozwalającą ustalić, zgodnie z art. 11a Ustawy ZPT, łączny okres pracy dotychczas wykonywanej przez danego Studenta na rzecz danego Pracodawcę na podstawie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego. W przypadku przekroczenia przez Studenta dopuszczalnego przez ustawę ZPT czasu pracy i pracy tymczasowej na rzecz danego Pracodawcy, Student nie może dłużej realizować Zleceń dla tego Pracodawcy.
6. Student, który w okresie 36 miesięcy poprzedzających termin rozpoczęcia wykonywania Zlecenia realizował na rzecz Pracodawcy, którego dotyczy dane Zlecenie, pracę tymczasową (na podstawie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego) za pośrednictwem innej niż Organizator agencji pracy tymczasowej, zobowiązany jest do poinformowania o tym Organizatora przed przyjęciem takiego Zlecenia oraz do przekazania Organizatorowi świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy wykonywania tej pracy oraz złożenia odpowiednich oświadczeń w tym względzie.

7. Organizator określa w propozycji realizacji Zlecenia:
7.1. Pracodawcy, na rzecz którego Zlecenie ma być realizowane,
7.2. zakres Zlecenia tj. czynności, które mają być powierzone Studenta, poprzez
wskazanie ich rodzaju oraz zakresu obowiązków,
7.3. listę Wymagań Specjalnych oraz warunków wykonywania Zlecenia,
7.4. termin i liczbę godzin wykonywania Zlecenia,
7.5. miejsce wykonywania Zlecenia,
7.6. Stawkę netto (na rękę) za wykonanie Zlecenia
8. Treść propozycji realizacji Zlecenia, w szczególności w zakresie wysokości przewidywanej Stawki za wykonanie Zlecenia, może ulegać zmianie wraz z upływem czasu. Wiążący charakter ma treść propozycji przedstawiona w Aplikacji w chwili jej przyjęcia przez Studenta.
9. Student nie jest zobowiązany do przyjęcia Zlecenia.
10. Propozycja realizacji Zlecenia może zostać przyjęta wyłącznie bez jakiejkolwiek jej modyfikacji.
11. Organizator będzie wysyłał powiadomienia push z specjalnie dopasowanymi Zleceniami dla danego Studenta, które będą dostępne w zakładce „Oferty pracy” w aplikacji mobilnej
12. Warunkiem przyjęcia Zlecenia do realizacji jest akceptacja postanowień Regulaminu, w szczególności Rozdziałów VIII-X Regulaminu.
13. Organizator nie gwarantuje liczby i częstotliwości kierowanych do Studenta propozycji realizacji Zleceń. Organizator umożliwia przyjmowanie Zleceń z uwzględnieniem zapotrzebowania Pracodawców.
14. Akceptacja Zlecenia następuje w drodze elektronicznej, z wykorzystaniem funkcjonalności Aplikacji, poprzez wybór pola akceptacji Zlecenia. Akceptacja Zlecenia oznacza, że algorytm fitjob w ciągu 2 godzin wybierze najlepszego kandydata do danego Zlecenia.
15. Student obowiązany jest powstrzymać się od przyjęcia Zlecenia w przypadku, w którym mogłoby to spowodować naruszenie przez niego danego Regulaminu, przepisów prawa, praw lub dóbr osób trzecich, zobowiązań umownych Studenta lub zasad współżycia społecznego, a także gdyby Zlecenie miałoby być realizowane na rzecz aktualnego pracodawcy Studenta.
16. Przyjmując Zlecenie Student składa oświadczenie że:
16.1. dane i informacje podane przez Studenta Organizatorowi i wpisane w Koncie Studenta nie uległy zmianie, spełnia Wymagania Specjalne oraz zna i akceptuje warunki wykonywania Zlecenia, a jego kompetencje umożliwiają mu jego przyjęcie,
16.2. nie pozostaje z Pracodawcą w stosunku pracy,
16.3. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje określone tam warunki współpracy z
Organizatorem i warunki wykonywania Zleceń. Wyraża zgodę na zawarcie
17. W przypadku, gdy Student nie ma zawartej z Organizatorem Umowy Zlecenia, przyjmując Zlecenie Student składa dodatkowo oświadczenie że akceptuje warunki współpracy na podstawie Umów Zlecenia określone w Regulaminie oraz fakt zawarcia Umowy Zlecenia na czas określony 12 pełnych miesięcy kalendarzowych, z możliwością zaprzestania współpracy lub rozwiązania Umowy Zlecenia w dowolnym momencie.
18. Propozycja przyjęcia Zlecenie wygasa z chwilą:
18.1. Otrzymania danego Zlecenia przez innego Studenta,
18.2. wycofania jej przez Pracodawcę przed przyjęciem jej przez któregokolwiek z
Studentów,
18.3. wycofania jej lub zmiany jej warunków przez Organizatora przed przyjęciem jej przez któregokolwiek z Studentów,
18.4. nadejścia terminu wykonania Zlecenia i nieprzyjęcia go przez któregokolwiek z Studentów.

VII. UMOWA ZLECENIA
1. Umowa Zlecenia zawierana pomiędzy Organizatorem a Studentem stanowi podstawę realizacji przez Studenta Zleceń w Okresie Umowy (tj. w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych, trwającym od dnia przyjęcia pierwszego Zlecenia przez Studenta do ostatniego dnia dwunastego miesiąca obowiązywania Umowy Zlecenia). Przedmiotem Umowy Zlecenia jest świadczenie w Okresie Umowy przez Studenta na rzecz Pracodawców, lecz na zlecenie Organizatora, Usług Pracodawcy mających charakter pracy tymczasowej, o której mowa w ustawie ZPT, przyjmującej postać Zleceń podejmowanych zgodnie z zasadami funkcjonowania Aplikacji. Organizator zobowiązuje się do umożliwienia Studentowi realizacji Zleceń w ramach Umowy Zlecenia zgodnie z przysługującym mu Statusem Studenta/ucznia oraz do zapłaty Wynagrodzenia za wykonanie Usług Pracodawcy, a Student zobowiązuje się do należytego wykonywania danych Zleceń.
2. Umowa zawierana jest za pośrednictwem Aplikacji poprzez złożenie przez Studenta oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy Zlecenia.
3. Przed przyjęciem pierwszego Zlecenia przez Studenta jest on informowany o sposobie i skutku zawarcia Umowy Zlecenia, sposobie udostępnienia mu Potwierdzenia warunków Umowy Zlecenia oraz postanowieniach Regulaminu regulujących zasady zawierania i wykonywania Umów Zlecenia, korygowania błędów we wprowadzonych w Koncie Studenta i Umowie danych.
4. Zawarcie Umowy Zlecenia jest warunkiem przyjęcia Zlecenia. Wyrażenie zgody na zawarcie Umowy Zlecenia i przyjęcie Zlecenia skutkuje nawiązaniem Umowy Zlecenia na Okres Umowy.
5. Umowa Zlecenia może zostać rozwiązana przez Studenta w każdym czasie poprzez powiadomienie Organizatora o takim zamiarze w formie wiadomości email przesłanej na adres: [email protected]. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą odebrania przez Organizatora wiadomości email Studenta zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy.
6. Organizator może rozwiązać Umowę Zlecenia jedynie w przypadkach określonych w Regulaminie, w szczególności w przypadku uzyskania przez Studenta Oceny 1 lub osiągnięcia przez Niego Ogólnej Oceny Studenta (średniej) w wysokości mniejszej niż 3, a także w przypadku odmowy akceptacji zmienionego Regulaminu. Organizator ma prawo rozwiązać Umowę Zlecenia również z innych ważnych powodów, w tym w przypadku Zawieszenia Konta Studenta.
7. Organizator może rozwiązać Umowę Zlecenia i usunąć bezpowrotnie Konto Studenta w przypadku:
7.1. niepojawienia się Studenta na Zleceniu i nie poinformowaniu wcześnie o tym Organizatora,
7.2. dwóch rezygnacji z wykonywania otrzymanego Zlecenia bez rozsądnych przyczyn, które muszą być udokumentowane odpowiednim zwolnieniem lekarskim,
7.3. spóźnień lub nieprzestrzegania terminów wykonania Zleceń lub nienależytego wykonania Zlecenia, co może być przyczyną otrzymania słabych ocen
7.4. uzyskania uzasadnionej oceny 1 za Zlecenie lub średniej Oceny Studenta niższej niż 3
8. Rozwiązanie umowy Zlecenia przed upływem Okresu Umowy skutkuje anulowaniem wszystkich przyjętych a nie zrealizowanych Zleceń. Wynagrodzenie za niezrealizowane Zlecenia Studentowi nie przysługuje.
9. Umowa Zlecenia wygasa najpóźniej po upływie Okresu Umowy.
10. Organizator nie odprowadza od Wynagrodzenia Studenta zaliczek na podatek dochodowy ani składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ze względu na zwolnienie dla studentów oraz uczniów do 26 roku życia, a także zwolnienie dla młodych osób do 26 roku życia. Student oświadcza, że spełniające kryteria powyższych zwolnień. Aplikacja oferuje ponadprzeciętne stawki dla Studenta i dużą elastyczność w wyborze Zleceń.
11. Przyjmując nowe Zlecenie po wygaśnięciu Umowy Zlecenia z jakiejkolwiek przyczyny lub przyjmując w Okresie Umowy Zlecenie, którego data realizacji przypada na dzień po wygaśnięciu dotychczasowej Umowy Zlecenia Student zobowiązany jest do zawarcia nowej Umowy Zlecenia na zasadach określonych powyżej.
12. Organizator udostępnia Studentowi niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu wykonywania pierwszego Zlecenia, Potwierdzenie warunków Umowy Zlecenia w formie dokumentu elektronicznego dostępnego w Koncie Studenta i/lub przesłanego na adres email podany przez Studenta. W przypadku wykrycia błędów danych w Potwierdzeniu i potrzeby ich skorygowania, Student powinien skontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość na adres: [email protected]
13. Organizator nadaje każdej Umowie Zlecenia indywidualny numer identyfikujący.
14. Zakres zobowiązań Zlecenia co do świadczonych na podstawie umowy Zlecenia Usług Pracodawcy, tj. przedmiot Zlecenia, zakres obowiązków w ramach danego Zlecenia, opis warunków wykonywania Zlecenia, w tym w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy, wymagań Specjalnych, miejsca, daty i czasu wykonywania Zlecenia, wynika z treści przyjętych przez Studenta Zleceń, wyznaczonych propozycjami, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W chwili przyjęcia każdego Zlecenia Umowa Zlecenia ulega aktualizacji o powyższe dane, a przewidziane w niej Wynagrodzenie Studenta ulega odpowiedniemu zwiększeniu o kwotę wynagrodzenia za realizację takiego Zlecenia.
15. Dla celów informacyjnych i dokumentacyjnych po przyjęciu każdego nowego Zlecenia Organizator udostępnia Studentowi zaktualizowane Potwierdzenie warunków Umowy Zlecenia, a także informacje dotyczące przyjętego Zlecenia niezbędne dla właściwego wykonania tego Zlecenia. Po należytym wykonaniu Zlecenia i wystawieniu Oceny przez Pracodawcę, Student może zobaczyć swoje Zlecenia w Aplikacji w zakładce Zakończone.
16. Student może zrezygnować z realizacji przyjętego Zlecenia przed datą jego rozpoczęcia jedynie z obiektywnie ważnych powodów pod warunkiem niezwłocznego poinformowania Organizatora o takim powodzie. Student na żądanie Organizatora obowiązany jest do udokumentowania faktu istnienia ważnego powodu, podanego jako przyczyna rezygnacji z realizacji Zlecenia. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą anulowania Zlecenia przez Organizatora.
17. Pracodawcy przysługuje prawo rezygnacji z realizacji Zlecenia przez Studenta również po przyjęciu Zlecenia, lecz przed rozpoczęciem jego wykonywania. W takiej sytuacji Studentowi przysługuje świadczenie w wysokości 30% Stawki za realizację danego Zlecenia, jednak jedynie jeśli Pracodawca dotrzyma obowiązku zapłaty za dane Zlecenie.
18. W przypadku anulowania Zlecenia na wniosek Studenta, z przyczyn leżących po stronie Studenta lub za porozumieniem Stron, Stawka za realizację danego Zlecenia nie przysługuje Studentowi i nie powiększa jego Wynagrodzenia. Organizator uprawniony jest do anulowania Zlecenia w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, a Studentowi nie przysługuje w takiej sytuacji Stawka za realizację anulowanego Zlecenia.
19. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy Zlecenia Organizator udostępnia Studentowi dokument Potwierdzenie Zawarcia Umowy Zlecenia, który będzie zawierał opis wszystkich Zleceń podjętych przez Studenta na rzecz poszczególnych Pracodawców z wyszczególnieniem dat i czasu wykonywania pracy tymczasowej. Na wniosek Studenta Organizator wyda Studentowi Zaświadczenie w formie dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Organizatora lub w formie pisemnej.

VIII. WYNAGRODZENIE STUDENTA
1. Na skutek prawidłowego wykonania Zlecenia Wynagrodzenie Studenta powiększane jest o Stawkę za wykonanie Zlecenia określoną w przyjętym Zleceniu. Stawka zawsze podana jest Netto (na rękę).
2. W razie niewykonania Zlecenia w terminie określonym w Ofercie lub nieprawidłowego wykonania Zlecenia, w szczególności w przypadku otrzymania od Pracodawcy uzasadnionej Oceny 1, Wynagrodzenie Studenta nie ulega zwiększeniu zgodnie z pkt 1 powyżej.
3. Wynagrodzenie wypłacane jest Studentowi w części stanowiącej Stawkę za wykonanie Zlecenia po wystawieniu przez Pracodawcę Oceny za wykonanie Zlecenia i jego opłacenie. Maksymalny termin na wypłatę za ukończone Zlecenie wynosi 2 tygodnie po wykonaniu Zlecenia, w praktyce może wydarzyć się to szybciej. Wynagrodzenie wypłacane jest Studentowi na Konto bankowe wskazane przez Studenta. Spełnienie obowiązku wypłaty Wynagrodzenia następuje w chwili obciążenia rachunku bankowego Organizatora.

IX. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONYWANIA ZLECEŃ
1. Niniejszy Rozdział określa warunki realizacji przez Studenta Umowy Zlecenia i objętych jej zakresem Zleceń.
2. Student jest zobowiązany do akceptacji Regulaminu, w tym postanowień niniejszego Rozdziału,
przed zawarciem Umowy Zlecenia, a także przed przyjęciem każdego Zlecenia.
3. Niedopuszczalne jest przyjęcie konkretnego Zlecenia w przypadku, gdy Student jest pracownikiem Pracodawcy.
4. Student, który przyjął Zlecenie do realizacji, zobowiązany jest wykonać je w sposób należyty, bezpieczny i higieniczny, nienaruszający przepisów prawa ani dobrych obyczajów. W razie niemożliwości wykonania Zlecenia w taki sposób Student zobowiązany jest odstąpić od wykonania Zlecenia informując o tym niezwłocznie Organizatora.
5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia, a także w razie nieprzystąpienia przez Studenta od wykonania Zlecenia, Pracodawca uprawniony jest do przyznania Studentowi negatywnej oceny jego pracy, co spowoduje obniżenie średniej Ogólnej Oceny Studenta i może wywoływać skutki określone w niniejszym Regulaminie.
6. Student nie może powierzyć świadczenia Zleceń realizowanych na podstawie
Umowy Zlecenia innej osobie.
7. Student obowiązany jest do odpowiedzialnego i samodzielnego wykonywania powierzonych mu w ramach Zlecenia czynności, w sposób zgodny z interesami i wolą Pracodawcy, zobowiązany jest jednocześnie uwzględniać polecenia przedstawiciela Pracodawcy nadzorującego jego czynności dotyczące sposobu realizowania Zlecenia.
8. Na żądanie przedstawiciela Pracodawcy, na rzecz którego Student wykonuje Zlecenie, Student zobowiązany jest udzielać mu wyjaśnień o przebiegu i sposobie realizacji Zlecenia, a także – jeśli oczekiwać tego będzie przedstawiciel Pracodawcy – złożyć sprawozdanie z realizacji Zlecenia.
9. Student zobowiązany jest wydać Pracodawcy wszystko, co przy wykonaniu Zlecenia dla niego uzyskał, chociażby w imieniu własnym.
10. Studentowi nie wolno używać we własnym interesie powierzonych mu przedmiotów Pracodawcy, przy wykorzystaniu których realizuje Zlecenie.
11. Student nie ma obowiązku dokonywać jakichkolwiek wydatków na rzecz Pracodawcy.
12. Pracodawca nie może dokonywać zmiany zakresu Zlecenia, czy modyfikować ustalonych godzin i miejsca wykonywania Zlecenia.
13. W przypadku krótszego niż faktyczne wykonywania Zlecenia z przyczyn leżących po stronie Studenta (spóźnienia, opuszczenie miejsca wykonywania Zlecenia przed terminem zakończenia jego realizacji), Zlecenie uznaje się za nienależycie wykonane, a Studentowi nie przysługuje Stawka za realizację Zlecenia. Możliwa jest zmiana długości Zlecenia jako skutek porozumienia Stron, wówczas Pracodawca ma możliwość modyfikacji zaewidencjonowanego czasu realizacji Zlecenia oraz wypłaty na rzecz Studenta stosownie obniżonej lub podwyższonej Stawki za realizację Zlecenia (dostosowanej do rzeczywistego czasu realizacji Zlecenia). W przypadku takiego porozumienia Student po wykonaniu Zlecenia może wysłać komentarz do Pracodawcy (z poziomu Aplikacji), który ma przypomnieć o ewentualnych dodatkowych ustaleniach Stron.
14. Student w okresie wykonywania Zlecenia na rzecz Pracodawcy ma prawo do korzystania z urządzeń socjalnych Pracodawcy na zasadach przewidzianych dla pracowników zatrudnionych przez Pracodawcy.
15. Organizator może wykonywać kontrolę miejsca i sposobu realizacji Zleceń.
16. W razie wypadku w związku z wykonywaniem Zlecenia lub zdarzenia mogącego rodzić odpowiedzialność Studenta, Pracodawcy lub Organizatora, Student obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora o tym zdarzeniu.
17. Student każdorazowo, bezpośrednio po wykonaniu Zlecenia wystąpi do przedstawiciela
Pracodawcy o wystawienie Oceny Studenta, co potwierdzać będzie realizację Zlecenia.
18. Treść Umowy Zlecenia oraz wszelkie informacje, które Student uzyska od Organizatora lub Pracodawcy w trakcie wykonywania tej Umowy, a które stanowić mogą tajemnicę przedsiębiorstwa lub zostały w jakiejkolwiek formie (pisemnie, ustnie lub inaczej) oznaczone jako poufne, stanowią Informacje Poufne i zostaną zachowane przez Studenta w pełnej tajemnicy. Informacje Poufne zostaną wykorzystane przez Studenta wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy Zlecenia i poszczególnych Zleceń, a także nie zostaną przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Organizatora wyrażonej wyłącznie w formie pisemnej. Student w przypadku otrzymania od Pracodawcy jakiegokolwiek nośnika zawierającego Informacje Poufne (w szczególności dokumentu, płyty DVD, CD, pendrive’a itp.) zwróci go Pracodawcy najpóźniej w chwili zakończenia realizacji Zlecenia oraz nie będzie wykonywał jakichkolwiek kopii takiego nośnika. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym punkcie obowiązuje przez okres wykonywania umowy oraz przez okres 10 lat od dnia jej wygaśnięcia lub rozwiązania, a w zakresie danych osobowych – bez ograniczenia czasowego.

X. ROZWIĄZANIE UMOWY RAMOWEJ
1. Student w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Aplikacji i rozwiązania Umowy Ramowej bez wypowiedzenia. Rezygnacji można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysyłanie maila na adres [email protected] lub listownie na adres siedziby Organizatora. Umowa Ramowa ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia Organizatorowi oświadczenia o wypowiedzeniu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy Ramowej i usunięcia Konta Studenta z ważnych powodów, w szczególności gdy Student nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu, a zwłaszcza gdy:
2.1. Student nie spełnia kryteriów uczestnictwa w Aplikacji,
2.2. Student nie wykonuje przyjętych Zleceń lub wykonuje je w sposób nieprawidłowy;
2.3. istnieje uzasadnione podejrzenie, że Student korzysta z Usług elektronicznych w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami;
2.4. Student korzysta z Aplikacji z naruszeniem zakazów, o których mowa w niniejszym Regulaminie
2.5. czynności podejmowane przez Studenta niosą za sobą ryzyko destabilizacji działania Aplikacji, utrudniają korzystanie z Aplikacji innym Studentom lub Pracodawcom, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Organizatora, Studentów lub Pracodawców (w tym bezpieczeństwa danych lub informacji) bądź też w inny sposób zakłócają działanie Aplikacji;
2.6. istnieje uzasadnione podejrzenie, że podane przez Studenta w trakcie rejestracji dane nie są zgodne z prawdą lub że po zmianie danych podanych przy rejestracji nie Student dokonał ich niezwłocznej aktualizacji;
2.7. Student posiada więcej niż jedno Konto;
2.8. Student przez okres 12 miesięcy nie przyjął do realizacji żadnego Zlecenia.
3. Rozwiązanie Umowy Ramowej w przypadkach, o których mowa w pkt X.2 powyżej, następuje bez wypowiedzenia, z dniem wysłania przez Organizatora stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Studenta podany w Formularzu Rejestracyjnym.
4. Z chwilą rozwiązania Umowy Ramowej, Organizatorowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy Zlecenia i anulowania przyjętych, a jeszcze niewykonanych Zleceń.
5. Rozwiązanie Umowy Ramowej powoduje usunięcie Konta Studenta w Aplikacji.

XI. REKLAMACJE
1. Student może złożyć reklamację dotyczącą w szczególności funkcjonowania Aplikacji, treści Potwierdzenia warunków Umowy Zlecenia lub prawidłowości przyznania Wynagrodzenia Studenta.
2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w pkt
I.13 Regulaminu lub na adres poczty elektronicznej [email protected]
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
3.1 dane pozwalające na identyfikację Studenta;
3.2 w przypadku, gdy reklamacja dotyczy wykonywania konkretnego Zlecenia – dane pozwalające na identyfikację Pracodawcy ze wskazaniem numeru Umowy Zlecenia oraz numeru Zlecenia;
3.3 opis przedmiotu reklamacji, tj. zwięzłe przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację (np. nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji lub zakłóceń w funkcjonowaniu Usług elektronicznych) oraz związane z tym oczekiwania Studenta.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Organizator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Studenta o jej uzupełnienie, wskazując niezbędny zakres uzupełnienia.
5. Organizator zobowiązany jest do rozpoznania reklamacji w możliwie najszybszym czasie, o ile to możliwe w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji.
6. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator informuje Studenta na piśmie lub na adres e-mail Studenta.

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator ponosi odpowiedzialność na zasadach wynikających z przepisów prawa, z zastrzeżeniem modyfikacji zakresu i granic odpowiedzialności wynikających z postanowień Regulaminu.
2. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych oraz w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo oferowanej Usług elektronicznych i poufność danych, którymi administruje, w zakresie i na zasadach określonych w Polityce Bezpieczeństwa Organizatora i niniejszym Regulaminie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bez ewidentnej winy Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa podjętych przez Studenta działań stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu bądź przepisów prawa, jak również będących następstwem nieprawidłowości lub nierzetelności informacji przekazanych
Organizatorowi przez Studenta.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania lub przerw w funkcjonowaniu Aplikacji lub innych zakłóceń zaobserwowanych w procesie świadczenia Usług elektronicznych, chyba że nieprawidłowe działania, przerwy lub zakłócenia wynikają z okoliczności będących następstwem umyślnych działań Organizatora, przy czym Organizator dołoży wszelkich starań w celu zminimalizowania dla Studentów uciążliwości będących następstwem okresowych przerw technicznych.
6. Z uwagi na fakt, że Pracodawca jest podmiotem profesjonalnym i samodzielnie prowadzącym swoją działalność, oraz z uwagi na to, że Organizator nie ma wpływu na sposób realizacji Zlecenia przez Studenta, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Studentowi przez Pracodawcye, chyba że takie szkody wynikają z okoliczności będących następstwem umyślnych działań Organizatora.
7. Student ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Organizatorowi i Pracodawcom poprzez nienależyte wykonanie Umowy Ramowej oraz Umów Zlecenia. Student ponosi w szczególności odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje podania Organizatorowi nieprawdziwych danych i informacji, posłużenia się nieautentycznymi, podrobionymi lub przerobionymi dokumentami oraz zaniechanie niezwłocznej aktualizacji tych danych i informacji w przypadku ich zmiany, a także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia i szkody dokonane przy okazji realizacji Zlecenia.

XIII. ZMIANY REGULAMINU I POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE
1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian w treści Regulaminu.
2. O zmienionym Regulaminie Organizator informuje na stronie Aplikacji najpóźniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem.
3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 3 dni po podaniu informacji o wprowadzeniu zmian. Niezaakceptowanie zmian Regulaminu uniemożliwia korzystanie z funkcjonalności Aplikacji, w szczególności zawieranie nowych Umów Zlecenia oraz przyjmowanie Zleceń. W przypadku jeśli Student przyjął przed wejściem w życie Regulaminu Zlecenia do wykonania, Student ma obowiązek przystąpić do ich wykonania.
4. W przypadku, gdy Student nie akceptuje zmian Regulaminu przysługuje mu prawo
wypowiedzenia Umowy Ramowej na zasadach określonych w Rozdziale X.
5. Do Zleceń przyjętych przez Studenta przed wejściem w życie nowego Regulaminu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu realizacji danego Zlecenia, chyba że Student nie zaakceptował Regulaminu (wówczas zastosowanie mają postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dacie przyjęcia Zlecenia). W przypadku wskazanym w zdaniu poprzedzającym in fine, Organizator zastrzega sobie prawo anulowania niewykonanych Zleceń Studenta, a za anulowane w tym trybie Zlecenia Studentowi Wynagrodzenie nie przysługuje.
XIV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Studenta jest Organizator. Osobą, z którą Student może się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych jest inspektor ochrony danych: e-mail: [email protected]
2. W celu założenia konta w Aplikacji oraz zawarcia Umowy Ramowej Organizator przetwarza imię i nazwisko, nr telefonu, oraz adres poczty elektronicznej (który będzie loginem), udostępnione przez osobę zainteresowaną uzyskaniem statusu Studenta za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE). Ponadto dane te mogą być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia UE), w celach: marketingu produktów lub usług osób trzecich, reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Fitjob – w zakresie odpowiadającym zakresowi zgód udzielonych przez Studenta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia UE).
3. W celu zawarcia z Studentem Umowy Zlecenia, ustalenia spełniania przez Studenta warunków realizacji danego rodzaju Zleceń, przedstawiania propozycji dotyczących Zleceń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE), rozliczania Wynagrodzenia z tytułu Umowy Zlecenia, wykonania innych obowiązków prawnych (np. archiwizacja) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia UE), umożliwiania Pracodawcom dokonywania oceny Studenta w związku z realizacją Zlecenia, oraz w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń z tytułu ich wykonania lub obrony przed roszczeniami, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia UE), Organizator przetwarza dane osobowe udostępnione za pośrednictwem Wniosku przez Studenta, który wyraził zainteresowanie otrzymywaniem propozycji dotyczących Zleceń określonego rodzaju. W szczególności mogą to być następujące dane: nazwisko rodowe; imiona rodziców; data urodzenia; numer PESEL; numer i seria dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu); obywatelstwo; adres zamieszkania lub do korespondencji; numer legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz dane szkoły/uczelni; nazwa i adres pracodawcy Studenta oraz czy składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu stosunku pracy są odprowadzane od kwoty wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę w bieżącym roku ustalane na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.); numer wpisu do CEIDG; numer decyzji o przyznaniu renty lub emerytury; okres, na jaki przyznano rentę; rodzaj i termin ważności aktualnego orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych; rodzaj i termin ważności świadectwa kwalifikacyjnych, pozwoleń, certyfikatów, prawa jazdy itp. niezbędnych do wykonywania Zlecenia, których gotowość realizacji zadeklarował Student. Powyższe wyliczenie nie jest wyczerpujące i zależy od aktualnej w danym czasie treści przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz mających zastosowanie do rodzaju Zleceń powierzanych Studentowi. W takiej sytuacji ewentualne rozszerzenie katalogu danych osobowych udostępnianych przez Studenta Organizatorowi nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o korzystaniu przez Studenta z Usług elektronicznych w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, a także niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy Zlecenia, Organizator może przetwarzać dane osobowe Studenta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności oraz zapewnienia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia UE).
5. Podanie danych osobowych, których kategorie zostały określone w Formularzu Rejestracyjnym jest niezbędne w celu zawarcia Umowy Ramowej. Odmowa ich podania skutkuje niemożnością zarejestrowania Studenta i zawarcia Umowy Ramowej. Podanie danych osobowych we Wniosku jest wymagane przez przepisy prawa m.in. przez przepisy wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w celu zawarcia Umów Zlecenia, oraz dla realizacji Zleceń, których gotowość wykonywania zadeklarował Student. Odmowa ich podania może skutkować niemożliwością świadczenia Usług elektronicznych przez Organizatora lub niemożnością skierowania do Studenta propozycji dotyczących Zleceń. Udostępniając Formularz Rejestracyjny oraz Wniosek w ramach Aplikacji Organizator określa dane osobowe Studenta, których podanie jest wymagane.
6. Organizator może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób
korzystania przez Studenta z Usług elektronicznych (dane eksploatacyjne):
a. oznaczenia identyfikujące Studenta nadawane na podstawie danych
b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Student;
c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług elektronicznych;
d. informacje o skorzystaniu przez Studenta z Usług elektronicznych.
7. Dane osobowe Studenta mogą być udostępniane:
a. Pracodawcom, których Zlecenia zostały przyjęte przez Studenta;
b. członkom personelu Organizatora;
c. podmiotowi świadczącemu Organizatorowi usługi hostingu, jeśli Organizator
powierzy – ze względu na specyfikę Usług elektronicznych – przechowywanie
danych osobowych Studenta, jak również podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe, podatkowe, prawne, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, zakresu doręczania przesyłek i korespondencji, organizowania szkoleń dla Studentów;
d. organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.
8. Student ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych. Studentowi przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Student ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim; jeżeli skorzysta z tego prawa, Organizator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. Ponadto Student ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora lub osobę trzecią. W razie wniesienia przez Studenta sprzeciwu, Organizator przestanie przetwarzać dane Studenta w ww. celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Studenta, jego praw i wolności, lub jego dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
9. W przypadku rozwiązania Umowy Ramowej Organizator usuwa dane osobowe umożliwiające identyfikację Studenta oraz wszelkie otrzymane od Studenta dokumenty i ich kopie, przy czym nie dotyczy to danych i dokumentów przechowywanych w zakresie niezbędnym dla udokumentowania zrealizowanych przez Studenta Umów Zlecenia, wykazania przysługiwania Studentowi uprawnień niezbędnych dla ich realizacji, ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Studenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umów Zlecenia lub czyn niedozwolony, dokonania rozliczeń z należności publicznoprawnych wobec Urzędu Skarbowego i ZUS oraz dla uniemożliwienia ponownej rejestracji w Aplikacji Studentowi, z którym rozwiązano Umowę Ramową w trybie określonym w pkt XI.2 Regulaminu. W takim przypadku dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, a w odniesieniu do danych i dokumentów przechowywanych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrany przed roszczeniami – przez okres wynikający z długości trwania ogólnego terminu przedawnienia roszczeń, czyli przez 6 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym Student podał dane; do tego 6-letniego terminu Organizator dodaje jeden dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych pod koniec terminu przedawnienia i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku kalendarzowego służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla danych zebranych w danym roku.
10. Informacje zawarte w logach systemowych serwerów (np. adres IP) są przez Operatora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym
adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
11. Operator stosuje pliki cookies umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika Aplikacji
na czas sesji danej przeglądarki lub również po jej wygaśnięciu do momentu ich skasowania
– są wykorzystywane do uwierzytelnienia użytkownika, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Aplikacji, weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki, rozpoznania urządzenia użytkownika, zapamiętania i personalizacji interfejsu użytkownika.
12. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przechowywanie na jego urządzeniu końcowym plików cookies, proszony jest o dokonanie zmiany domyślnego ustawienia używanej przeglądarki internetowej w ten sposób, aby usuwała ona pliki cookies z twardego dysku komputera, blokowała automatyczną obsługę wszystkich plików cookies lub ostrzegała użytkownika, zanim jakiś plik cookie zostanie zapisany na urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w dokumentacji aktualnie wykorzystywanej przeglądarki.
13. Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług oferowanych w ramach Aplikacji.

XV. ODBIÓR DOKUMENTÓW I KOMUNIKACJA
1. Zasadniczą formą komunikacji pomiędzy Stronami są powiadomienia oraz dyspozycje składane za pośrednictwem Aplikacji oraz w formie elektronicznej wiadomości email.
2. Jeżeli z postanowień Regulaminu nie wynika inaczej, komunikacja między Organizatorem a Studentem będzie odbywać się w formie elektronicznej przez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Organizatora ([email protected]) lub na adres poczty elektronicznej Studenta podany podczas rejestracji Studenta lub zaktualizowany w trakcie obowiązywania Umowy.
3. W przypadku jeśli Regulamin lub przepisy prawa wymagają komunikacji w formie pisemnej, kierowana ona będzie do Organizatora – na adres Organizatora wskazany w Regulaminie, a do Studenta – na adres do korespondencji (a przypadku nie podania takowego – na adres zamieszkania) podany Organizatorowi w trakcie obowiązywania Umowy.
4. We wszystkich wypadkach, w których wymagane jest podpisanie dokumentu i jego doręczenie, jeśli Regulamin nie stanowi inaczej, Organizator może dokonywać doręczeń dokumentów w formie dokumentu elektronicznego certyfikowanego podpisem elektronicznym; Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator udostępnia Regulamin nieodpłatnie Studentom w procesie Rejestracji w Aplikacji przed zawarciem Umowy Ramowej oraz w trakcie jej obowiązywania, na stronie internetowej wskazanej w pkt I.16, jak również za pośrednictwem Aplikacji, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
2. Prawem właściwym dla Usług elektronicznych oraz Zleceń świadczonych na podstawie Regulaminu oraz dla stosunków prawnych wynikających z Umów Zlecenia jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z korzystaniem z ww. Usług oraz realizacją Umów Zlecenia podlegają jurysdykcji sądów polskich oraz rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Rozporządzenia UE; Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną; Ustawy ZPT.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu określonym przez Organizatora zgodnie z Regulaminem, po jego opublikowaniu na stronie internetowej fitjob.pl